Munkács
mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket:

~ 12. Miképpen jöttek be Pannóniába? (...)

Midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, Munkácsnak nevezték el azért, mivel igen nagy munkával, fáradsággal jutottak el arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. Ott aztán, hogy fáradalmaikat kipihenjék, negyven napot töltöttek, és a földet kimondhatatlanul megkedvelték. A föld lakosai, a szlovének pedig megérkezésükről értesülve, szörnyen megijedtek, és önként meghódoltak Álmos vezérnek, mivel hallották, hogy Álmos vezér Attila király nemzetségéből származik. S jóllehet Salán vezér emberei voltak, mégis nagy tisztelettel és félelemmel szolgáltak Álmos vezérnek, megajánlva neki mindent, ami csak a megélhetéshez szükséges, úgy, amint az urukkal szemben illendő. Ilyen félelem és rettegés fogta el a föld lakosait. Kedvében is jártak a vezérnek meg főembereinek, mint a szolgák szoktak a maguk urának. Egyszersmind magasztalták nekik a föld termékenységét, és elbeszélték, hogy Attila király halála után Nagy Kán, Salán vezér őse, aki Bulgáriából jött, a görögök császárának tanácsára és segítségével miképpen foglalta el azt a földet. Elmondták azt is, hogy őket magukat, a szlovéneket, miképpen telepítették Bulgária földjéről az oroszok határára, továbbá hogy most a vezérük, Salán, miképpen bánik velük és övéikkel, meg minő hatalma van neki körös-körül a szomszédaik felett.

Fordította: Pais Dezső

Forrás: www.mek.iif.huP mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket:

~ 12. Miképpen jöttek be Pannóniába?

MBxxxxxx

Fordította: Berenik Anna

Berenik Anna értelmezése:

~ 12. Miképpen jöttek be Pannóniába?

Forrás: Berenik Anna: Árpád fejedelem nyomában(2001)
Kézai Simon mester 1280-as években írt Magyar Krónikájában erről az alábbiakat olvashatjuk:

xxxxxxx

Fordította: Szabó Károly

Forrás: www.mek.iif.hu
Az Úr ezerháromszázötvennyolcadik évében a Képes Krónika szerzője, akit mi Kálti Márknak hiszünk, a következőket írta:

xxxxxxx

Fordította: Geréb László

Forrás: Képes Krónika

Munkács nevének eredete

A Hadúr főpapjának hálaadó áldozata

A ladomérisi és a galíciai fejedelmektől kapott útmutatás szerint a Vereckei-szoroson bejöttek a magyarok Pannónia földjére. Éjnek idején a rengeteg erdők között érkeztek meg, s a síkságra érve tábort ütöttek. Álmos vezér arra a hegyre vonta fel a sátorát, amelyen jelenleg a Bazilita atyák kolostora áll, a Hadúr főpapja meg azon a hegyen telepedett meg, ahol most a vár magasodik. Hajnal hasadtakor, amikor a sereg felébredt, Álmos megszemlélte a tájat, s látta, hogy a szomszédos sziklahegyről vastag füst emelkedik az ég azúrkékje felé.

Álmos ezt valami ellenséges őrcsapat jelzőtüzének vélte, s rögtön küldte kémeit, hogy megtudják a dolog mibenlétét. A visszatérő lovascsapat adta hírül Álmosnak, hogy a főpap mutat be hálaadó áldozatot a "Magyarok nagy Istenének", amiért a vándorokat minden akadályon át szerencsésen idevezérelte. Osi szokás szerint kövér fehér mént vágott le. A fejedelem főembereivel maga is megjelent az áldomáson, és nagyon megtetszett neki a hely. Arra kérte a főpapot, hogy cserélje fel vele azzal a hellyel, ahol az ő sátora van felállítva. Sokáig vonakodott az ősz pap, míg végre engedett az unszolásnak, különösen, amikor egy szép fehér paripát is kapott jutalmul. Amikor megtörtént a csere, Álmos erre a hegyre vonta fel a sátorát, s azonnal hozzákezdett a vár alapjának megvetéséhez. A sereg negyven napig pihent itt, s az idő alatt meglehetősen előrehaladt a vár építése.

Amikor letelt a pihenésre szánt idő, az egész sereg Ungvár felé indult, csak az építők és az azok mellé rendelt segédmunkások maradtak hátra. Ekkor történt, hogy az agg Álmos átadta a fejedelemséget Árpádnak, mivel a honszerzés nagy munkája erős vállakat igényelt. Árpádot ősi szokás szerint pajzsra emelték, és közakarattal vezérnek választották.

Ungvár bevétele után a magyarok Szerencsre értek, ahol ismét tábort vertek. Ide érkeztek meg azok, akik a munkácsi vár építésén dolgoztak, miután őket mások váltották fel e tevékenységben. Tőlük kérdezgették, hogy milyen állapotban van a vár, s mint folyt ott a munka. Mivel a követ, fát és egyebet csak a vállukon nagy munkával voltak kénytelenek a sziklahegy ormára felhordani, így feleltek: "Isten mentse meg az ellenségünket is az olyan helytől, felette munkás hely vala ez."

E hagyomány szerint nyerte a vár és a városa a Munkás vagy Munkács nevet.

Munkács várának keletkezése

Munkács vára

A vár keletkezéséről nincsenek pontos adataink. A régészeti kutatások arról tanúskodnak, hogy vidéke már a neolit korszakban lakott volt, a bronz- és vaskorszakban pedig földvár állt a mai vár helyén. Honfoglaláskor cölöpökből emelt erődítmény állt a mai várhegy csúcsán.

Anonymus megemlíti, hogy a hét vezér és csapataik, átkelve a Vereckei-hágón és az alatta fekvő hegyvidéken, nagyon elfáradtak és elhatározták, hogy megpihennek ezen a helyen. Mivel a vidéket nagy nehézségek (sok munka) árán érték el, a települést Munkácsnak nevezték el. Egy másik legenda szerint a vár és a város neve a szláv eredetű "múka" ("szenvedés") szóból ered, mivel a vár építése, a hozzá szükséges kövek felhordása sok munkával, szenvedéssel járt.

Szent István különleges jelentőséget tulajdonított a várnak, megerősítette falait, Szent László királyunk tovább folytatta ezt a munkát, kőfalat épített köré.

Forrás: www.karpataljaturizmus.net

Jókai Mór

Levente

[Levente]
Ott azon a tetőn egy várat emeltünk,
Erős czölöpvárat, mint hajdan a győrök.
Őrzi a bérckaput, a melyen bejöttünk.
Mindent általhoztunk, szekerekre raktunk,
Semmit a mienkből kinn nem felejtettünk,
Asszony, gyerek, jobbágy s meg a nyájak, csordák,
Mind átkeltek velünk. Hidd el, nagy munka volt.
Annak emlékére 'Munkás'-nak nevezzük
Ezt az új hazában legelső várunkat.

Forrás: jokaimor.freeblog.hu

Thaly Kálmán

A munkácsi emlékmű helyének kijelölése

Budapestről Munkácsra utazánk, hol a hatóságok a miniszterelnöktől már előre értesítve és utasítva valának. A beregiekhez, mint Rákóczi vármegyéjéhez, engemet különben is régi, barátságos összeköttetés csatolt.

A főispán, Lónyay Sándor barátom, több tisztviselővel, három-négy állomásig, Bátyuig elémbe utazván, útközben megbeszéltük a teendőket. A Munkács vára és a város közötti pályaház udvarán, nagy meglepetésemre, mert ünnepeltetésnek, ceremóniának barátja nem vagyok, a polgármester a tanács élén üdvözlő beszéddel fogadott és a város közönségének ezrei ott állottak zenével, lobogó zászlókkal; tömérdek díszfogat, köztük Schönborn gróf hintai.

A polgármester üdvözletére meleghangú beszéddel iparkodtam a fényes fogadtatásért köszönetemet kifejezni; s azután nagy díszmenettel bevonultunk a városba. Engemet Schönborn grófnál a régi Rákóczi-kastély ugyanazon szobáiba szállásolának, a melyeknek ablakaiból 1703. június 28-án, az itt vívott csatakor II. Rákóczi Ferenc fejedelem oldala mellől lődözének ki hű kurucai a Montecuccoli vasas-ezredre, s vezetőjét gr. Quirinit lelőtték.

Munkács vára a Google térképén Munkács vára a Google térképén Munkács vára a Google térképén

Kevés időzés után a kastélyban, mindenekelőtt a helyszíni szemlét megtartandók, Berczik műépítész úrral kocsira ültünk és bejártuk, figyelemmel végignéztük a vidéket, különösen a közeli hegyeket, és a magános bércen emelkedő híres várat minden oldalról megkerültük. Sőt a vereckei szorosba is bekocsiztunk azon pontig, a melyről a munkács-stry-i vasútról látni lehet a munkácsi várhegyet. Úgy választottam azután ki a legalkalmasabb bástyát a felső-vár ormán, a honnan az emlékoszlop a város felé, de másrészt a vereckei szoros felé is lássék, hogy így az ország eme fő kapuján bejövő utas legelőször is a millenniumi emléket pillantsa meg és ennek közelében a honvédek által 1848-ban ültetett nagy terebély hársfát: a "Szabadságfáját" a középvári köröndön. Az emlékobeliszk pedig e fölött: a legdicsőbb magyar nő, Zrínyi Ilona fejedelemasszony, Munkács hallhatatlan hősnője teraszán álljon, e honfivérrel megszentelt történelmű emlékű helyen. Munkács ugyanis úgy a Thököly- és Rákóczi-korban, valamint 1848/49-ben, mindenkor a szabadság vára volt.

Mint említém, a pályaudvarbeli ünnepélyes fogadtatásnak, a lakosság tömeges kivonulásának, a város fellobogózásának stb. nem nagyon örültem. Egyszerű ember vagyok, inkább szerettem volna elkerülni az ünnepeltetést; hanem mikor a környéken tartott szemlekocsizás után a sziklavár alá kanyarodtunk és megláttam fönt, Rákóczi családi vára tornyán lobogni a nemzeti zászlót: ennek őszintén megörültem; hogy Rákóczi történetíróját a fejedelem egykori kedves várában nemzeti lobogóval üdvözlik, lelkemnek ez az egy, tagadhatatlanul jól esett.

A hatalmas falazatú sziklavárba fölmenvén, Török Kálmán fegyházigazgató úr szíves kalauzolása mellett körül s belöl mindent bejártunk. Megszemléltük Zrínyi Ilona termeit, a melyeket Caprara tábornok bombái bevágtak, úgy, hogy e dicső nő, alvó kis gyermekeit éjjel, mikor a boltozat beszakadt a 200 fontos bombáktól, (mert éppen a lakóházaira lövettek), tehát a gyermekeit, féltett árváit karjain ragadá ki az omló kövek közül: a kis Rákóczi Ferencet, a ki nyugodtan szunnyadott, és testvérnénjét Juliánkát. E megható bús történetek helyeit szomorú kegyelettel nézegettem; még látni a boltozaton az utóbb beépített törések nyomait, melyeket Caprara bombái okozának. Vizsgáltam a termeket, folyosókat, bástyákat, kazamatákat, stb. Ekkor támadt az a gondolatom, hogy I. Rákóczi György. Lorántffy Zsuzsánna, Báthory Zsófia, Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc e termeiből felső-magyarországi történelmi múzeumot kellene alakítani; mit későbben előadtam a kis és nagy bizottságnak, úgyszintén a képviselőháznak is, és azóta - Istennek hála - az ügy kedvező elintézése várható.

Munkácsnak fegyházi jellegét minél előbb meg kell szüntetni, hirdettem nyíltan már akkor mindenütt; mert lehet-e keserűbb, bántóbb satyra, mint hogy a szabadság várából éppen börtönt, a gonosztevők tömlöcét csinálták? Az osztrákok galád bosszúja vala ez; a kiknek hadait a hős Zrínyi Ilona vezérlete alatt e büszke falakról hősileg visszaverték. Ők változtatták át későbben e honfivérrel áztatott várat börtönné. De hála az égnek, sikerült immár onnan legújabban kiszállítatni a fegyenceket, megszüntetni a fegyházat, és lesz Munkácsból egy részében múzeum, más részeiben pedig ipartelep vagy honvédmenház. Ha kedvezőbb pénzügyi viszonyaink volnánk: akkor e nagyemlékű s gyönyörű fekvésű sziklavárat egy magyar Wartburggá kellene átalakítanunk; vagy legalább olyanná, a minő nyugaton Fraknó, délen Vajda-Hunyad. Visszaidomítása középkori alakjára nem is kerülne olyan sokba. Talán egykor még megvalósul ez az álom! Most legalább az ezredéves emlékoszlop ott áll már a vár legmagasabb bástyáján, remek kilátást nyújtó ponton.

Munkács városával azonban volt egy kis gondom, a mennyiben ennek polgársága - könnyen érthető hiúságból - minden áron azt akarta elérni, hogy az emlékoszlopot ne a várban, hanem a városban, a főpiacon tervezzük. Mire határozottan kijelentém, hogy én ámbár tisztelem Munkács városát: de az majdnem félórányira fekszik a történelmi vártól, síkságon, és Munkács város puszta helyét még a szél fújta, mikor Árpád a várat fölépíté. E vár különben is nagy múlttal dicsekedhetik, a magyar szabadság dicső bástyája volt, és meg nem engedhető, hogy a Rákócziak s Zrínyi Ilona hozzáfűződő emléke egyszerűen elmellőztessék. Ezekkel sikerült végre őket meggyőznöm, noha előbb azt is eleget emlegették, hogy több ember látná az emlékművet a város piacán, s különösen a tanuló ifjúság lelkesednék láttára. Az ifjúság - felelém - ott mindennap szemlélvén az oszlopot, közömbössé válnék iránta, annyira megszokná. Sőt a piaci nép profanálná is; kirakodáskor mindenféle zöldség, paradicsom, rothadt gyümölcs környékezné; márpedig tök, petrezselyem, sárgarépa csak nem illik a millenniumi emlék körül. Ellenben, ha odafent épülend a vár ormán: akkor, pl. március 15-én, Szent-István napján, vagy más nemzeti emléknapokon fölmennek oda az ifjúsággal tanárai, és hazafias beszédeket tarthatnak, s az ily jelenetek hatása ama szent helyen, a fiatal lélekbe örökre bevésődik. A kik pedig majdan az ott berendezendő múzeumot fogják látogatni s a termekből kilépnek Zrínyi Ilona teraszára: ott szemlélik áhítattal az ezredévi emléket. De másként is, én a történelmet senki kedvéért meg nem hamisítom; az pedig a vár, nem a város mellett szól, a minthogy a törvényhozás is olyképen fogadá el indítványomat, hogy a munkácsi emlék az ottani várhegyen állíttassék. Másutt tehát nem is lehet. Ez befejezett tény.

Ebbe azért kénytelen-kelletlen bele kellett törődniük. És az emlékoszlop ott állíttatott fel a várhegy büszke ormán, Zrínyi Ilona bástyafokán, ahol kijelölém.

Forrás: Dr Thaly Kálmán: Az ezredévi országos hét emlékoszlop története (Pozsony, 1898.)

Ezredévi emlékoszlop a munkácsi várban (Fénynyomat Divald K. Fia műintézetéből) Ezredévi emlékoszlop a munkácsi várban (Fotó: Erdélyi Mór) Munkács vára az emlékművel Munkács vára az emlékművel (Paur G. metszete 1895) Munkács vára az emlékművel Munkács vára az emlékművel

Még 1896 októberében, a millenniumi ünnepségek alkalmából a magyar igazságügy-minisztérium megszüntette a börtön működését. A honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmából a vár északi kiszögellésén díszes talapzaton 24 méter magas emlékoszlopot állítottak, tetején hatalmas turulmadárral. Az emlékművet 1924. decemberében a csehszlovák hatóságok lebontották.

Munkács vára az emlékmű nélkül Munkács vára az emlékmű nélkül Munkács vára az emlékmű nélkül Munkács vára az emlékmű nélkül

A fellegvár északi kiszögelésein nyugatról a Német-, keletről a Hajdú-bástya található. A Hajdú-bástyán 2008 márciusában helyreállították az 1924-ben a megszálló cseh hatalom által elbontott impozáns milleniumi emlékművet. A Verecke felé tekintő, karmai közt kardot tartó hatalmas turulmadár súlya egy tonna, 2,5 méter magas, a szárnyak fesztávolsága 6 méter, a turul által tartott kard súlya egymagában 70 kilogramm. Lengyel Zoltán, Munkács megbízott polgármestere a történelmi igazságtétel pillanatának nevezte a szobor avatóünnepségét.

Munkács vára az újra felállított emlékművel

Popovics Béla

80 esztendeje szállt el a munkácsi turulmadár

1924. december 17-én rombolták le végleg a szobrot

A munkácsi turul lefűrészelt lábfeje

A millennium évében felállított emlékmű 1924 decemberéig hirdette az ezeréves évfordulót, amikor a csehszlovák hatóságok lefűrészelték talapzatáról, majd ledöntötték a helyéről. A bronzmadarat azonban nem szállították el, a várudvarban várta további sorsát. A bevonuló szovjet megszállók feldarabolták, majd beolvasztották, és ötágú csillagokat öntöttek belőle a frigyesfalvi vasgyárban 1945 májusában (ez a vasgyár öntötte Magyarország első Kossuth-szobrát is). A Munkácsról Amerikába elszármazott Pákh család mentette meg a barbár kezek elől a szobor talapzatát, valamint az ottfelejtett madárlábakat is. Ezek a millenniumi szobor egyetlen, ma is fellelhető eredeti darabjai.

Forrás: www.karpataljalap.net

A turulmadár visszaszállt a munkácsi várra

2008. március 5. - 2008. április 18.

A régi-új munkácsi Turul A munkácsi vár a régi-új ezredévi emlékkel A munkácsi vár a régi-új ezredévi emlékkel A régi-új munkácsi ezredévi emlék A régi-új munkácsi ezredévi emlék

Munkács városa

Munkács Árpád tér (Az Árpád szobor helyén álló villanyoszloppal) Munkács Árpád tér (Az Árpád szobor helyén álló villanyoszloppal)

Popovics Béla

Egy álom félszázados kálváriája
A munkácsi Árpád szobor története

Árpád lovas szobrának gipszmintája (ifj. Vastagh György műve)

Kendereske

A Feszty-körkép
a teljes munkácsi panoráma!

Kendereske - a Feszty körkép közepe

Sokáig az élt a köztudatban, hogy a most Ópusztaszeren látható, híres Feszty-körkép a Vereckei-hágó környékét ábrázolja. Néhány éve fedezte fel Popovics Béla munkácsi tanár, helytörténész, hogy a helyszín valójában a Munkács környéki magaslatok. A vázlatok elkészítésének pontos színhelye a Munkács határában fekvő Kendereske község domboldala, ahonnan körbenézve egy az egyben a körkép panorámája látható, olyannyira, hogy még a korabeli erdőhatárok is megvannak. A tájról készült körfénykép pontosan ráfektethető a körkép kicsinyített mására.

A Feszty körkép és a Munkács környéki táj

Már a korabeli munkácsi lapok írtak Feszty Árpád és festőtársai munkájáról, ahogy esténként, a vázlatok készítése után "csengős-bongós fiákereken robogtak a Csillag-szállóba".

A festő Párizsban találkozott először történelmi körképpel, és maga is tervezte egy nagyméretű körkép megfestését. A témát az 1882-ben Munkácsy Mihály társaságában Munkácsra látogató Jókai Mór ajánlotta neki, akivel házassága révén Feszty Árpád rokonságba került.

Forrás: www.munkacs-egyhazmegye.org

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Lebédia
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok