Bereg
mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket:

~ 14. Árpád vezér

Az Úr megtestesülésének kilencszázharmadik esztendejében Árpád vezér elküldvén seregeit, az egész földet, amely a Tisza és a Bodrog közé esik Ugocsáig, minden lakójával együtt elfoglalta. Borsova várát ostrom alá fogta, harmadnapra harccal bevette, falait lerombolta, és Salán vezér katonáit, akiket ott talált, bilincsbe verve Hung várába vezettette. Mialatt több napon át ott időztek, a vezér és övéi látták a föld termékenységét, mindenféle vad bőségét, meg azt, hogy milyen gazdag halban a Tisza és a Bodrog folyam: s ezért a földet kimondhatatlanul megszerették. (...)

Fordította: Pais Dezső

Forrás: www.mek.iif.huP mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket:

~ 14. Árpád fejedelem

Az Úr megtestesülésének 890. esztendejében Árpád fejedelem kiküldött gyalogos serege az egész földet, ami a Thiscia / Tisza és a Budrug / Bodrog között van Vgosa / Ugocsáig, neki valamennyi lakosságával (meglepetésszerűen) elfoglalta és Borsoa várát körülzárta / és a harmadik napon harcolva hatalmába kerítette, falait lerombolta és Salán fejedelem katonáit, akiket ott talált, megkötözve? kötelékbe téve Hung várába a fejedelemhez elővezette. És mialatt ott több napon át tartózkodtak (a sereg), a fejedelem és övéi megszemlélve a föld termékenységét és bőségét mindenféle vadnak és halgazdagságát a Thiscie / Tisza és Budrug / Bodrog folyónak, a távolabbi földet, - amit megszerezni óhajtott Árpád fejedelem és az övéi kiszemelték / megszemlélték. (...)

Fordította: Berenik Anna

Bodrogköz és Bereg elfoglalása

Berenik Anna értelmezése:

~ 14. Árpád fejedelem

A Bodrogköz meghódításához, ahol nem tartózkodott katonaság, elegendő volt egy-két nap. De hol volt Borsova vára, ami a harmadik napon magyar kézbe került? A táj topográfiáját térképen tanulmányozva, a Borsova folyó mellett egyetlen domb jön szóba, ami a későbbi Beregszász városának keleti részén emelkedik (367 m), berekesztve három oldalról a Borsovával és északon a Szernye mocsárral, ahonnan minden irányba messze földre nyílik kilátás.

Pais Dezső szerint a Borsova szláv névadás. A kézírásban Borsoa és nem Borsova szerepel. (A Hevenessy térképen Versova, mai térképeken Borsova.) A Bors-oa szó magyar hangtan szerint Boris / Boros lenne. Összefüggésben áll a Boris-thenes folyammal és a Kijevben csatlakozott Borse-val, akinek apja a kumán Bunger. A fiú a későbbiek folyamán nagyon fontos szerepet játszik a hódoltatásban. Nem kétséges, hogy a folyó személynevet őriz.

A Bors-ova forma görög betűrenddel -ba lenne. Közük lehetett az Abákhoz is, mint ahogy Sámuel király is Oba írásmóddal került a Gestába.

Castrum Borsoa vagy Castrum Borsova, mindkettő lehetséges. Utóbbi másik elválasztási módja: Bor-Sova, ebből előbukkannak a Sova>Sáva>Száva, vagy Sova>Soba>sobamogerok, akikkel később szintén találkozunk. A bor sava lehet P. magister mesteri szójátéka, mivel savanyú bor teremhetett a közelben, ahol a Nagyszőllős helynevet találjuk.

Komolyan véve a helyzetet, ezen a tájon az avar, görögül abar időkben Csaba egyik utódnépének lakhelye volt, akiknek vezető rétege a század elején Krum bolgár fejedelemnek és utódainak hadai elől menekülni volt kénytelen. Most pedig megjelentek az unokák és dédunokák, hogy visszaszerezzék őseik honát, a régi avar várat.

Hogyan esett meg a vár ostroma? Úgy, hogy körülvették a beregi várat, két napig időt hagytak, hogy a parancsnok elmeneküljön, ami meg is történt, majd harmadnap rohamra mentek, s némi ökölharc után az ott talált katonákat lefegyverezték, ha egyáltalán volt fegyverük, s ezek fogságba estek, más szóval őrizetbe kerültek. A "bilincsbe verés" túlzás. Honfoglaló nép aligha visz tartalék bilincset magával. A kor szokása szerint a hadifoglyok kiválthatók voltak.

Kik voltak a katonák? A helyzet nem lehetett más, mint Ungvárnál. Bolgár parancsnokság alatt helyi és odatelepített népek szolgálatot tevő fiai, akik ezután a magyar hadak "kötelékében" folytathatták pályafutásukat. Mivel a beregi erődítmény lerombolásra került, Hung / Ung várába vezették őket, akiknek parancsnoka a kumán Bors, B(h)unger fia lett.

Árpád fejedelem országa ekkor Salán / Zalán fejedelem hátrányára megnövekedett nyugati irányban a Bodrogközzel, délen pedig a Thiscie / Tiszáig terjedő területtel. A nagy folyót még nem lépték át. A túlsó parton volt Vgosa / Ugocsa, mint erre a szöveg utal.

Ond / Oundu a hét magyar törzs egyikének feje. Pais Dezső szerint neve a régi magyar ou, mai ó, azaz "régi, öreg" szónak kicsinyítő-becéző származéka. A kicsinyítést és becézést kétségbe vonom. A törzsnevet a rómaiak által a 3. században Erdélybe telepített vandál csoport maradvány népére vezetném vissza, akiknek vezető rétege a 4. század elején a vezegótok elől menekült nyugatra. Ó-v(ae)ndu (u=v), ó-vend, (Szent Vendel védőszenttel), akik Dáciában megérték a gót, hun, gepida, avar és bolgár uralmat.

Forrás: Berenik Anna: Árpád fejedelem nyomában(2001)

Tartalom

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Lebédia
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak Ond, Ketel és Tarcal követjárása
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok