A hét vezér
mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket:

~ 24. Az erdőntúli föld

Mxxxxxxx

Fordította: Pais Dezső

Forrás: www.mek.iif.huP mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket:

~ 24. Az erdőntúli föld

MBxxxxxx

Fordította: Berenik Anna

Berenik Anna értelmezése:

~ 24. Az erdőntúli föld

Forrás: Berenik Anna: Árpád fejedelem nyomában(2001)
Kézai Simon mester 1280-as években írt Magyar Krónikájának a visszajövetelről szóló második könyvében az alábbiakat olvashatjuk:

~ 4. Első kapitány Árpád.

Azon kapitányok közt tehát Árpád, Álmos fia, ki Előd fia, ki Ögyek fia volt, a Turul nemzetségből vagyonban gazdagabb s hadban hatalmasabb vala. Azért is ezen Árpád tört ád hadával elsősorban a ruthénok havasain s ő ütötte föl legelsőben táborát az Ung vize mellett; minthogy az ő vérsége a többi scythiai törzsek fölött azon kiváló méltósággal van fölruházva, hogy a seregnek menet közben előtte, visszavonúláskor mögötte jár.

~ 6. Második kapitány Szabolcs.

A másik sereg kapitányát Szabolcsnak hívják vala, ki azon helyen ütött tábort, hol most Csák vára fekszik romokban. Ezen Szabolcstól veszi eredetét a Csák nemzetség.

~ 7. Harmadik Gyula.

A harmadik sereg kapitánya Gyula vala. Ez, miután a többiekkel Pannoniába béjött, utóbb az erdőelvi (erdélyi) részeken lakozott.

~ 8. Negyedik Örs.

A negyedik kapitányát Örs-nek hívták. Ez, mint mondják, a Sajó vize mellékén ütötte föl sátrait.

~ 9. Ötödik Könd.

Az ötödik sereg kapitányát Könd-nek hívták. Ez a Nyír körűl lakott; fiait Kücsid-nek és Kopján-nak hivták.

~ 10. Hatodik Lél.

A hatodik sereg vezére Lél volt. Ez elejétől fogva Galgócz körűl lakván, miután onnan a morvákat és cseheket kiirtotta, utóbb mint mondják többnyire Nyitra táján lakozott. Tőle ered a Szoárd törzs és rokonság.

~ 11. Hetedik Bulcs.

A hetedik sereg vezérét pedig Vérbulcs-nak nevezték. Ez Zalában a Balaton tava körűl szállott meg. Azért nevezték pedig Vérbulcsnak, mert minthogy nagyatyját a krimhildi csatában a németek megölték, s ő ezt mint bizonyos tudta, bosszút akarván rajtok állani, sok németet nyárson süttetett, és a mint mondják olly kegyetlenséggel dühöngött ellenök, hogy némelyiknek vérét is úgy itta mint a bort.

Fordította: Szabó Károly

Forrás: www.mek.iif.hu
Az Úr ezerháromszázötvennyolcadik évében a Képes Krónika szerzője, akit mi Kálti Márknak hiszünk, a következőket írta:

~ Az első kapitány

Ama kapitányok közt a leggazdagabb és hatalmasabb Árpád volt, Álmos fia, aki Előd fia, ez meg Ögyek fia. Az ő atyját, Álmost, Erdőelve országában megölték , nem volt szabad bejönnie Pannóniába.

~ A második kapitány

A második kapitány Szabolcs volt, tőle származott Csák nemzetsége; mondják, ama mezőségen és helyen telepedett meg, ahol most Csákvára fekszik pusztultan. Ezt a várat Szabolcs kapitány alapította, halála után azonban Csák atyafiságával és családjával a maga nevéről neveztette; előbb ugyanis Szabolcs várának hívták. Szár László fiai, András, Béla és Levente idejében ezt a várat a magyarok egyetértő akarattal rontották le.

~ A harmadik kapitány

Gyula volt a harmadik kapitány; tőle ered László fia Gyula. Nagy és hatalmas vezér volt ez a Gyula; vadászat közben Erdőelvében nagy várost talált, melyet hajdan a rómaiak építettek. Volt neki egy Sarolt nevezetű gyönyörű szép leánya, akinek szépségéről sokáig beszéltek a tartománybeli vezérek; Beliud, aki Kulán földjét bírta, oly tanácsot és segítséget, adott Géza fejedelemnek, hogy ez vegye el Saroltot törvényes feleségül. Beliudnak meg Kulán adta saját leányát, hogy harcoljon az ő fivére, Keán ellen. Halála után e Kulán földjét Beliud örökölte. Utóbb Gyula sokszor ellenségeskedett a Pannóniában lakó magyarokkal, ezek megnehezteltek rá, majd Szent István király Pannóniába vitette. De az nem ez a Gyula kapitány volt, hanem utána a harmadik.

~ A negyedik kapitány

A negyedik kapitány neve Kund volt, akinek fia Kusid és Kaplony; a Nyír mellett ütött tábort, ahol a keresztség fölvételé után monostort alapítottak.

~ Az ötödik kapitány

Az ötödiket pedig Lélnek hívták: ez a messiánusokat (morvákat), illetve cseheket elűzte Galgóc vidékéről, mondják, hogy sokáig ott táborozott. Tőle származik Szoárd nemzetsége vagy törzsöke.

~ A hatodik kapitány

Vérbulcsú volt a hatodik kapitány neve, aki hír szerint a Balaton táján ütötte fel a sátorfáját.

~ A hetedik kapitány

A hetedik kapitányt Örsnek hívták. Az ő nemzetségének helye a Sajó körül volt.

Fordította: Geréb László

Forrás: Képes Krónika

Anonymus más vezérneveket (Árpád, Előd, Töhötöm. Kündü, Tosu, Bogát és Ousad) sorol fel, mint krónikáink (Árpád, Szabolcs, Gyula, Kündü, Lél, Vérbulcsú, Örs).

Árpád a vezérekkel

Árpád a vezérekkel - litografált képeslap

Litografált képeslap a millennium idejéből

Álmos vezér

Álmos vezér szobra a Halászbástyán (Mikola Ferenc - 1906)

A Halászbástya északi tornyának feljárójánál áll Álmos vezér - Mikola Ferenc által készített - kétméteres kőszobra, melyet 1906-ban állítottak fel.

Álmos vezér szobra a Halászbástyán (Mikola Ferenc - 1906) Álmos vezér szobra a Halászbástyán (Mikola Ferenc - 1906)

Előd vezér

Előd vezér szobra a Halászbástyán (Mikola Ferenc - 1906)

A Halászbástya északi tornyának feljárójánál áll Előd vezér - Mikola Ferenc által készített - kétméteres kőszobra, melyet 1906-ban állítottak fel.

Előd vezér szobra a Halászbástyán (Mikola Ferenc - 1906) Előd vezér szobra a Halászbástyán (Mikola Ferenc - 1906)

A Hősök terén található Millenniumi emlékmű emlékoszlopánál, Árpádtól jobbra áll Zala György alkotása, Előd vezér 4,7 méteres bronz lovas szobra, melyet 1928-ban állítottak fel.

Előd vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

Gárdonyi Géza

Hét vezér

Árpádnak az öregapja Előd volt,
de biz abban sámsoni nagy erő volt:
rezes kopja száz esztendős kezébe:
unokáját üstökösként kísérte.
Előd vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

Ond vezér

Ond vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

A Millenniumi emlékmű emlékoszlopánál az Árpádtól balra lévő csoportban a középső figura Ond vezér 4,7 méteres bronz lovas szobra, mely Zala György 1928-ban felállított alkotása.

Ond vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

Gárdonyi Géza

Hét vezér

Ónod vezér akkor sem állt leghátul,
ha ész kellett, még pedig a javábul;
Ónod vezér süvegében elég volt,
mikor az a süveg Ónod fején volt.

Ady Endre

Ond vezér unokája

Egy nagy tivornyán borral, vérrel
Idéztem a halottakat
S találkoztam vad Ond vezérrel.

Nyeregben ült kozák ló hátán,
Rabolt ló hátán dölyfösen
S én elhültem ős szine láttán.

Hiába akarnám, szeretném,
Nincsen hozzá semmi közöm,
Más a szemem, gerincem, eszmém.

Más a lovam, a vérem, álmom,
Tőle jövök és idegen
Az én ősöm, fajtám, királyom.

Ilyen bánat-folt nincs fölvarrva
E kerek földön senkire,
Csak fajából kinőtt magyarra.

Kond vezér

Könd, Kund, Kende, Kurszán

Kond vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

A Millenniumi emlékmű emlékoszlopánál a bal oldali első szobor, mely Zala György alkotása és 1928-ban állították fel, Kond vezér 4,7 méteres bronz lovasszobra.

Kond vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

Gárdonyi Géza

Hét vezér

Kendé-nek is fehér volt már a feje,
mint őszszel a vén havasok teteje:
de nagyokat rikoltott a csatában:
"Fiatalság, ezt csináld meg utánam!"
Kond vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

Tas vezér

Tas vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928) Tas vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

A Millenniumi emlékmű emlékoszlopánál jobb oldalt a harmadik, leghátsó szobor, mely Zala György alkotása és 1928-ban állították fel, Tas vezér 4,7 méteres bronz lovas szobra.

Tas vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1928)

Gárdonyi Géza

Hét vezér

Tas vezér is gyöngy hírt hagyott magárul:
Marót királyt nadrágolta pogányul,
Ő volt apja a dicső nagy Lehelnek,
kinek kürtjét Jászberényben emeld meg!

Huba vezér

Huba vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1929)

Huba vezér 4,7 méter magas bronz lovas szobra, mely Zala György alkotása és 1929-ben állították fel - a Millenniumi emlékmű jobb ívének középső alakja.

Huba vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1929)

Gárdonyi Géza

Hét vezér

Várak ellen Huba vezér járt hadat,
vas-kosokkal döntögette a falat.
A cseheket kidobálta Nyitrából:
"Coki bratye, az Atilla várából!"

A Zobor-hegyen 1896-ban Huba vezér emlékére millenniumi emlékmű épült fehér gránitból, négy turul madárral. A húsz méter magas emlékoszlopot 1896. augusztus 30-án avatták fel, de 1921. február 9-én cseh légionáriusok ledöntötték. Napjainkban már csak a hengerszerű talapzat maradt meg belőle.

Mikszáth Kálmán

Ajnácskő (1885)

Rimaszombat közelében két várrom van, egyik Fülek felé, másik a kies Gortva völgyben. Ajnácskő az, Várgede emez.

Mind a két vár eredetét nehéz kutatni. - A történelem alig mond róluk valamit, mert szerepük úgyszólván korábbi, mint maga a történelem.

Csapjuk el hát a történelmi adatok száraz könyvét, s kérdezzük meg a regétől. Annak szabad tudni mindent. Ezer év előtt volt... Az ország meg volt hódítva teljesen. Még imitt-amott tartotta magát egy-egy lézengő csapat a Zalán embereiből. De az már csak olyan foghegyre való volt.

A honfoglalási csaták lezajlása után most azután következett az ország felosztása a vezérek, alvezérek és katonák közt. Volt föld elég, nem kellett fösvénykedni!

E tájra Huba vezér indult a maga népével, s útközben osztogatá a javadalmakat. Ez a szép völgy azé, ez meg ott amazé. Nem sokat méricskéltek lánccal, de még mappát se csináltak a birtokosok. A vezér szava volt a telekkönyv.

Ez osztozkodó pályázásban részt vett az egész törzs ipastól, fiastól, asszonyostól, leányostól. Ott volt Huba vezér gyönyörű leánykája, a tegezes Hajnácska is.

Legelőször értek a Gortva völgyi bűvös forráshoz, mely fölött egy vár emelkedett. Elkezdték ostromolni, s csakhamar sikerült bevenni, kivált Gedő hadnagy vitézségének miatta.

Tied a vár s a környék - mondá Huba vezér -, ameddig naplementig érünk, mind a tied legyen a vidék.

Azonban nem kellett sokáig menniök, midőn elibök bukkant egy völgymederből kiemelkedő sziklacsúcson egy gyönyörű tündérvár.

Oh be szép, be szép! - kiáltott fel elragadtatva Hajnácska. - Apám, add nekem ezt a várat, ha bevesszük.

Nem lehet - mondá Huba -, a vár a Gedőé lesz, neki ígértem.

Erre Gedő is könyörögni kezdett, hogy elég neki a másik vár, csak adja ezt oda a leányának, ha olyan nagyon megnyerte a tetszését.

Nem szeghetem meg a szavamat - szólt a vezér -, ám jó van, legyen Hajnácska leányomé a vár, de akkor legyen a leányom a tied.

Így keltek össze Gedő és Hajnácska, s sokáig éltek boldogul a két szomszéd várban, melyet "Gedő" és "Hajnácskő" várnak említenek sokáig a krónikák.

A mohácsi vész idején Balassa Menyhért birtokában találjuk Ajnácskőt, 1604-ben Rédey Ferenc volt az ura, majd Széchy György, 1645-ben török kézre jutott. Thököly leveretése után az onnan kitakarodni kénytelen Hasszán bég felgyújtotta, hogyha az övé nem lehet, ne legyen soha többé senkié.

Azóta aztán omlik, romlik, minden évben kisebb a rom, csak a szép kőszirt ugyanolyan ma is, mint aminőnek a szép Hajnácska látta ezer esztendő előtt.

Forrás: mek.oszk.hu

Töhötöm vezér

Tétény, Tuhutum

Tétény vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1929)

A Millenniumi emlékmű emlékoszlopánál Árpádtól balra a harmadik, leghátsó alak Tétény vezér 4,7 méteres bronz lovas szobra, mely Zala György alkotása és 1929-ben állították fel.

Tétény vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1929) Tétény vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1929)

Gárdonyi Géza

Hét vezér

Vezérek közt Tétény volt a hetedik,
Aranynyal kék felírni a tetteit!
Mint Erdélyért nem harcolt úgy seholse,
Azóta se veszett abból egy hold se!

Forrás: Gárdonyi Géza: Fűzfalevél nyárfalevél... - Költemények.

Forrás: hu.wikipedia.org

Tétény vezér szobra a Milleniumi emlékművön (Zala György - 1929)

Hatvezér a Halászbástyán

Pontosabban hat plusz kettő, mert Álmos és Előd szobra önállóan áll, míg a maradék három plusz három a lépcsőlejárat két oldalán, eléggé megviselt állapotban (2007). Vajon ki lehet ez a hat vitéz?

Három vezér szobra a Halászbástyán Három vezér szobra a Halászbástyán

Hét vezér kopjafa a Pilisben

Az Apát-kúti-völgyet a Lepence-völggyel összekötő ösvény - valószínűleg az 1930-as években - vadászösvényként került kiépítésre. Ma is vadászati céllal használják. Az ösvény végigjárása augusztustól novemberig tilos, mivel a környék vadállományát a jelentős kirándulóforgalom zavarná. Az ösvény jelzett turistaúttá alakítására ezért nem került sor. A kiindulópontot gyalogosan a Visegrádról Pilisszentlászlóra vezető Apát-kúti- és Szent László-völgyben vezető piros jelzésen lehet megközelíteni.

Hét vezér kopjafa a Pilisben

Forrás: www.geocaching.hu

Magyarok Hét Nyila - Ópusztaszer

Magyarok Hét Nyila - Ópusztaszer

Forrás: www.kistelek.hu/kisterseg

A hét vezér (kerámia reliefek)

Árpád
Egy arc a múltból
Igazság
Eposz
Anonymus
Életút
Ősök
Lebédia
Alduna 1 Cirill és Metód
Kijev
Verecke
Munkács
Ungvár
Bodrogköz
Bereg
Zemplén
Sárospatak Ond, Ketel és Tarcal követjárása
Tokaj
Szerencs
Turtur hegye Bors vezér hódoltatása
Bihar 1 Ösbő és Velek követjárása; Tas, Szabolcs és Tétény vezérek hadjárata
Erdély Tétény vezér hadjárata
Emőd
Mezőkeresztes
Szihalom
Gömör Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hódoltatása
Garam vize Bors vezér hódoltatása
Nyitra Szovárd, Kadocsa és Huba vezérek hadjárata
Alduna 2 Levente vezér hadjárata
Tetétlen
Alpár
Árpádhalom
Pusztaszer
Ópusztaszer
Csongrád
Titel
Zalánkemén
Bolgárfehérvár
Zágráb Bulcsú, Lél és Botond vezérek hadjárata
Bodrog
Csepel 1
Maros-Duna köz Szovárd, Kadocsa és Vajta vezérek hadjárata
Nis Szovárd és Kadocsa vezérek hadjárata
Ecilburg
Százhalom
Baranya Ete és Vajta vezérek hódoltatása
Veszprém Ösbő és Őse vezérek hadjárata
Bodajk
Bánhida
Székesfehérvár
Szt Márton hegy
Csepel 2
Bihar 2 Ösbő és Velek vezérek hadjárata
Csepel 3
Brenta Szalárd vezér hadjárata
Óperencia Kurszán vezér hadjárata
Pozsony
Fejéregyháza
Emléke
Történetírás
Irodalom
Képzőművészet
Munkácsy Mihály
Feszty Árpád
Zala György
Székely Bertalan
Than Mór
Zene
Film
Néprajz
Hagyományőrzők
Neve
Árpád hegy
Árpád halom
Árpád kilátó
Árpád forrás
Árpád fa
Árpád híd
Árpád hajó
Árpád sínbusz
Árpád vonal
Árpád Múzeum
Árpád fürdő
Épület
Egyéb
Hét vezér
Értékelés
Gyalázkodók
Idegen tükör
Rovás
Zusammenfassung
Summary
Árpád év
Száz éve
Felhívás
Hírek
Előzetes
Utólagos
Kapcsolatok